1. Introducere

Prezenta convenție privind “Termenii și condițiile de utilizare a serviciului de găzduire pagini web rchost.ro (Romedchim International SRL)” (denumită în continuare “convenția”), stabilește condițiile în care orice persoană poate vizualiza și/sau accesa site-ul rchost.ro (Romedchim International SRL) (denumit în continuare “site-ul rchost.ro”) ori poate utiliza în orice mod serviciul de găzduire pagini web rchost.ro (Romedchim International SRL) (denumit in continuare “serviciul”) și are valoarea unei convenții încheiate intre S.C. Romedchim International S.R.L. (denumită în continuare “furnizorul”), în calitatea sa de proprietar și administrator al site-ului și de furnizor al serviciului și orice persoană care vizitează ori accesează site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare “utilizatorul”).

Neacceptarea acestei convenții ori a oricărei prevederi din cuprinsul acesteia atrage după sine obligația persoanei respective de a înceta imediat accesarea site-ului ori utilizarea în orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, deschiderea unui cont la rchost.ro (Romedchim International SRL) ori utilizarea în orice mod a serviciului, constituie acceptarea în întregime a prezentei convenții și a oricărei prevederi cuprinse în aceasta, inclusiv a oricăror modificări ulterioare ce vor putea fi efectuate fără restricții de către furnizor, fără a fi necesară nici o altă formalitate.

2. Politici de publicare a conținutului

Este interzisă publicarea în conturile utilizatorilor aflate pe serverele furnizorului a oricărui conținut sau trimiteri (link-uri) către astfel de conținuturi care: (I) încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane ori alte drepturi; (II) au conținut obscen sau pornografic sau de natură violentă; (III) au conținut defăimător sau calomnios; (IV) au conținut cu caracter rasist ori discriminatoriu de gen sau de orice altă natură; (V) conțin viruși, troieni informatici sau alte aplicații similare; (VI) conțin software piratat sau se adresează celor care practică orice activități similare.

Utilizatorii beneficiari ai pachetelor de găzduire shared nu au dreptul de a stoca pe serverele furnizorului alt conținut decât fișierele site-ului propriu și mailurile asociate contului. Spațiul de stocare pus la dispoziție de Furnizor poate fi utilizat exclusiv pentru destinația stabilită mai sus, respectiv stocarea fișierelor site-ului și a mailurilor. În toate situațiile în care utilizatorul încalcă aceste prevederi, Furnizorul are dreptul de a șterge fișierele care nu se încadreaza în limitările menționate, fără notificare, fără alte formalități și fără a putea fi obligat la plata de despăgubiri către utilizator. În cazul unor abateri repetate, Furnizorul își asumă dreptul de a suspenda/închide definitiv conturile utilizatorilor respectivi.

În toate situațiile în care utilizatorii folosesc în orice mod ori publică pe site-urile proprii informații ori materiale, utilizatorii își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile respective. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru materialele si informațiile publicate pe site-urile proprii ori pentru opiniile, de orice natură, exprimate în indiferent ce zone ale site-urilor proprii. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca încălcarea în orice mod a prevederilor menționate nu poate angaja în niciun mod răspunderea furnizorului, ci exclusiv răspunderea utilizatorilor.

În cazul în care operarea site-ului unui utilizator necesită instalarea pe resursele furnizorului a unor programe pentru calculator (software) suplimentare celor puse la dispoziţia acestuia în pachetul de servicii achiziţionat, utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere pentru dobândirea licenţelor necesare şi pentru toate consecinţele juridice care derivă din aceasta, furnizorul nefiind grevat de nicio răspundere.

3. Conținut neacceptat

Este interzisă operarea de site-uri sau conținuturi de tip adult, pariuri neautorizate sau ilegale, irc, hub-uri, dc, bots, torrente, cryptomining, radio online, servere proxy, servicii de jocuri (site-uri/forum-uri/comunități de gaming etc. care servesc jocuri sau vps-uri care servesc sau rulează jocuri).

4. Norme de utilizare serviciu E-mail

Este interzisă trimiterea de către utilizatori de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute sub denumirea generică de SPAM sau UCE), folosind serviciul sau o adresă de email administrată de pe un alt sistem care să conțină referiri la site-ul utilizatorilor, dacă acest site este găzduit de rchost.ro (Romedchim International SRL).

Este interzisă trimiterea de newsletter-e sau bulk mail (email-uri trimise simultan către un număr mare de adrese de email) de pe serverele rchost.ro (Romedchim International SRL) cu excepția cazurilor în care acest lucru a fost acceptat în scris de către furnizor.

5. IRC

Este interzisă operarea de IRC (Internet Relay Chat) sau roboți IRC pe serverele furnizorului, ori găzduirea pe serverele furnizorului a oricărui fișier care are legătură cu IRC sau a oricăror fișiere similare.

6. Activități ilegale

Este interzisă utilizarea în orice mod a serverelor rchost.ro (Romedchim International SRL), a site-ului ori a serviciului utilizatorului pentru desfășurarea oricăror activități ilegale sau care au legătură cu activități ilegale, încluzând, dar fără a se limita la pătrunderea în alte sisteme informatice, fraude cu carduri de credit, furturi, amenințări sau violență, precum și orice încercare de subminare sau de a provoca pagube unui server rchost.ro (Romedchim International SRL) sau unui alt utilizator al rchost.ro (Romedchim International SRL).

Utilizatorii își asumă obligația de a nu introduce în niciun fel viruși pe site-ul propriu de pe serverele furnizorului sau în sistemul rchost.ro (Romedchim International SRL) și le este interzisă orice fel de acțiune de tip “flooding”, “spamming”, “mailbombing” sau “crashing”.

Este interzisă, de asemenea, folosirea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționării site-ul ori serviciului sau la împiedicarea sau impietarea în orice mod a funcționării acestora.

Utilizatorii își asumă obligația de a nu utiliza informațiile ori facilitățile oferite de site sau de serviciu în orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori ale altor utilizatori, și de a nu accesa fără autorizarea expresă a furnizorului ori în alte modalități decât cele permise de furnizor baza de date utilizată pentru prestarea serviciului.

În cazul încălcării acestor prevederi, furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda/închide definitiv conturile utilizatorilor care se fac vinovați de desfășurarea de activități ilegale. Totodată, furnizorul poate proceda la ștergerea tuturor datelor de pe server, putând refuza, în astfel de situații, solicitările de returnare a sumelor percepute de furnizor pentru perioada în care serviciul nu a fost prestat ca urmare a suspendării/închiderii contului pentru desfășurarea de activități ilegale. Furnizorul are dreptul de a reține sumele de bani încasate de la utilizator ca sancțiune a încălcării prezentului acord de utilizare.

Dacă utilizatorul desfășoară activități de orice natură ce au ca urmare black-listarea (blocarea) IP-urilor atribuite acestuia de către furnizor, furnizorul are dreptul sa perceapă utilizatorului respectiv suma de 100€ (Euro, în echivalent RON la cursul € al BNR din ziua respectivă) cu titlu de penalități/serviciu delistare IP. Adițional, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul încheiat cu utilizatorul respectiv printr-o simplă notificare transmisă acestuia, fără necesitatea existenței unui preaviz, fără intervenția instanțelor de mediere și/sau judecată și fără nicio altă formalitate.

Furnizorul are dreptul de a reține suma datorată de utilizator cu titlu de penalități din orice sume achitate în avans de către utilizator cu titlul de tarif.

7. Nume-gazdă și adresă IP

Furnizorul este și rămâne singurul proprietar al tuturor adreselor IP din rețeaua furnizorului. Utilizatorii nu au dreptul sa modifice configurația TCP/IP sau să utilizeze configurații care nu au fost alocate utilizatorilor de către furnizor. Furnizorul îș rezervă dreptul de a modifica adresele IP atribuite utilizatorilor pe perioada reactualizarii rețelei sau a oricărui serviciu de migrare în/din rețea.

8. Achitarea tarifelor pentru prestarea serviciului

Toate și oricare dintre tarifele (taxe) menționate în convenție, ori în orice alte acte în legătură cu aceasta, sunt exprimate in EURO (€), urmând ca achitarea acestora să fie efectuată în LEI (RON) la cursul oficial RON/EURO stabilit de către Banca Națională a României în ziua efectuării plății.

9. Taxa pe valoarea adaugată

Tarifele (taxele) menționate în convenție, ori în orice alte acte în legătură cu aceasta, NU includ taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora, cu excepţia cazului în care este indicat altfel în actul/pagina respectivă.

10. Facturile pro-forma

După emiterea de către furnizor a facturilor pro-forma, utilizatorii pot obține aceste facturi prin accesarea platformei clienți a rchost.ro (Romedchim International SRL).

11. Modalități de plată a serviciului

Conturile utilizatorilor pentru care achitarea către furnizor a tarifelor (taxelor) pentru prestarea serviciului se face prin ordin de plată sau numerar vor fi setate și activate doar după achitarea confirmată a plății facturii pro-forma emise de către furnizor pentru serviciul respectiv.
În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a stabili în mod necondiționat în niciun fel, ori de câte ori consideră necesar, că setarea și activarea conturilor utilizatorilor se va face doar atunci când furnizorul va fi încasat suma corespunzatoare tarifului ori contul bancar al furnizorului va fi fost creditat cu suma respectivă, operațiunea fiind confirmată furnizorului de către banca acestuia.

12. Termene de plată

În funcție de intervalele de plată alese de utilizatori (lunar, trimestrial, semestrial, anual, bi- sau tri-anual), aceștia au la dispoziție termene diferite de plată. Pentru comenzile noi termenul de plată este de 15 zile. Următoarele facturi se vor emite cu 30 de zile înainte de data expirării perioadei achitate de către client. Dacă la expirarea acestui termen utilizatorul nu a achitat comanda efectuată, atunci comanda va fi anulată.

Pentru orice plata care nu implică o comandă noua (pachete de găzduire, prelungire domenii .ro sau non .ro etc.), scadența facturilor pro-forma emise de furnizor este de 30 de zile de la data emiterii. Depășirea acestui termen oferă furnizorului dreptul de a aplica sancțiunile prevazute la art. 16 din prezentul acord.

13. Durata contractului

Contractele de găzduire web şi/sau de închirere servere dedicate etc. încheiate între furnizor şi utilizator intră în vigoare la data achitării preţului serviciului şi are durata aleasă de utilizator înainte de plată. Contractele se prelungesc automat cu perioade succesive egale cu cea iniţială, dacă utilizatorul nu notifică încetarea contractului cel târziu la expirarea duratei iniţiale sau a fiecărei perioade de prelungire. Furnizorul va emite o factura pro-forma cu cel puţin 15 zile înainte de data expirării duratei abonamentului, urmând ca în termen de 15 zile de la emiterea pro-formei utilizatorul să achite contravaloarea facturii dacă doreşte prelungirea abonamentului. Dacă până la data scadentă a facturii utilizatorul nu a achitat valoarea tarifelor pentru serviciile facturate, contractul încetează de drept, fără notificare, fără preaviz şi fără alte formalităţi.

Contractele de hosting web şi/sau închiriere servere dedicate pot fi denunţate unilateral de către oricare dintre părţi, cu un preaviz de 30 de zile, fără penalităţi.

Prin efectuarea plăţii pentru o comandă nouă înaintea expirării termenului de plată de 15 zile se înțelege că utilizatorul solicită ca prestarea serviciilor să înceapă în timpul perioadei de retragere implicită de 14 zile.

14. Migrarea conturilor

La cerere, furnizorul poate transfera gratuit contul de web hosting pe care noul utilizator îl deține la un alt furnizor de servicii de hosting web, însă numai în situația în care se oferă de către utilizator un back-up complet al site-ului sau datele de conectare la cPanel/WHM de la precedentul furnizor. Transferul unui cont de hosting se realizează prin copierea integrală a unui cont de sine stătător (cont cPanel) într-un alt cont de sine stătător (cont cPanel), fără a se modifica nimic contul transferat. Furnizorul nu va transfera domenii add-on în pachete de sine stătătoare. Se oferă un număr de maximum două transferuri gratuite în primele 30 de zile de la data activării contului client, pe intreaga perioadă contractuală.

Operațiunile menționate mai sus sunt efectuate gratuit in intervalul 08:00 – 20:00, de luni până vineri. În afara perioadelor menționate mai sus, transferul poate fi efectuat doar cu achitarea unui tarif pentru servicii de suport la cerere, conform celor menționate in art. 20 din prezentul acord.

Aceleași tarife sunt aplicabile și în cazul în care utilizatorul dorește tansformarea domeniului principal în domeniu adițional. Ca urmare, în cazul in care furnizorul va putea efectua din punct de vedere tehnic acest transfer, se vor aplica tarifele pentru servicii de suport la cerere, conform celor stipulate în paragraful 20.

15. Plata în avans

În cazul pachetelor individuale de găzduire web sau a conturilor de reseller, furnizorul va oferi un discount din valoarea totală a abonamentului (nr. luni pentru care se efectuează plata în avans înmulțit cu tariful/lună al serviciului) de 5% la plata în avans pentru 3 luni, 10% pentru plata în avans pe 6 luni și 20% pentru plata în avans pe 12 luni.

16. Suspendarea/radierea contului pentru neplată

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului în termenul prevăzut de prezentul acord vor fi suspendate până la confirmarea efectuării plății sau până la data efectuării plății, asa cum se menționeaza in articolul privitor la modalitățile de plată a tarifelor. Reactivarea conturilor se va putea efectua fie după confirmarea efectuării plății, prin transmiterea dovezii plății, fie după efectuarea plății în condițiile menționate la secțiunea “Modalități de plată a tarifelor pentru prestarea serviciului”.

Ca urmare a suspendării contului, Furnizorul va afișa automat pe pagina web a utilizatorului un anunț care va conține logo-ul și datele de contact ale furnizorului. Prin afișarea acestui anunț furnizorul nu urmărește promovarea sa pe pagina web a utilizatorului. Furnizorul folosește acest anunț pentru a aduce la cunostința utilizatorului faptul că acesta nu și-a onorat obligațiile de plată la timp a tarifelor pentru serviciile prestate de către furnizor.

La data suspendării contului utilizatorului pentru neplata tarifelor, furnizorul va putea proceda, de asemenea, și la ștergerea contului existent pe serverele furnizorului, în mod discreționar. Furnizorul nu are nicio obligație față de utilizatori în vederea păstrării pe servere a datelor acestora după termenul limită până la care aceștia nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile față de furnizor. Conform acordului și declarației GDPR furnizorul are dreptul de a păstra datele pe servere pentru o perioadă de maximum 30 de zile de la data suspendării contului de găzduire web, furnizorul nefiind însă obligat să păstreze aceste date.

17. Redeschiderea conturilor

Furnizorul va putea redeschide conturile închise pentru neplata tarifelor exclusiv după plata integrală a tuturor sumelor datorate de către utilizatori, inclusiv a taxelor pentru redeschiderea conturilor, iar redeschiderea conturilor va putea fi efectuată de către furnizor în mod discreționar, potrivit propriei sale aprecieri, numai dacă furnizorul va considera că nu mai există riscul neplății tarifelor pentru prestarea serviciului.

18. Domenii din registrul TLD .ro

Utilizatorul care dorește să înregistreze un domeniu .ro va putea face acest lucru accesând link-ul “Înregistrări domenii” (https://rchost.ro/înregistrari-domenii/). Pentru a putea înregistra un domeniu din registrul TLD .ro, solicitantul trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie de acord cu toate şi orice condiţii enunţate pe site-ul www.rotld.ro, incluzând regulile de înregistrare (https://www.rotld.ro/reguli-de-înregistrare/), contractul de înregistrare (https://www.rotld.ro/registration-agreement/) precum şi orice alte informaţii aflate pe site-ul menţionat. Din momentul solicitării înregistrării unui domeniu .ro, utilizatorul are la dispoziție un interval de 15 de zile pentru a achita prețul aferent înregistrării domeniului, conform celor descrise in secțiunea 11. În cazul in care, la expirarea celor 15 zile, utilizatorul nu își va fi executat obligația de plată, rchost.ro (Romedchim International SRL), în parteneriat cu ICI-ROTLD, va putea dispune anularea solicitării, urmând ca domeniul .ro solicitat sa redevină disponibil, fără obligația de a notifica utilizatorul în acest sens. Romedchim International SRL nu are obligația de a justifica, în orice mod sau în orice măsură, decizia de anulare a înregistrării domeniului .ro.

La solicitarea înregistrării domeniului .ro utilizatorul trebuie să furnizeze date de contact valide. În caz contrar, există riscul ca domeniul să fie refuzat la înregistrare de către ICI București. Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru situaţiile în care, din cauza unor erori de sistem, a datelor de contact invalide sau din orice altă cauză, domeniul .ro solicitat de către utilizator, prin intermediul furnizorului, nu a putut fi înregistrat.

În cazul prelungirii unui domeniu .ro, furnizorul va emite o factură pro-forma cu 30 de zile înainte de data expirării dreptului de folosință a domeniului respectiv, urmând ca în acest interval de timp utilizatorul să achite contravaloarea acesteia. Dacă până la data scadentă a facturii utilizatorul nu a achitat valoarea taxei de utilizare a domeniului, furnizorul nu va proceda la înregistrarea sau prelungirea valabilităţii domeniului/domeniilor solicitate. În cazul in care plata facturii pro-forma este recepționată după expirarea termenului de 15, respectiv 30 de zile, există posibilitatea ca înregistrarea/prelungirea domeniului să poată fi realizată doar în condițiile achitării unor taxe suplimentare impuse de registrari.

Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere în legătură cu mentenanţa anuală a domeniilor „.ro”. Reînnoirea domeniului şi achitarea taxelor corespunzătoare cade în răspunderea exclusivă a utilizatorului/beneficiarului.

19. Domenii din registre TLD internaționale (non .ro)

Înregistrarea și prelungirea valabilităţii domeniilor cu extensie diferită de cea a domeniilor din registrul TLD .ro se va efectua numai după confirmarea plății facturii pro-forma aferente acestora. În cazul înregistrării unui domeniu nou de tip .com, .org etc. (non .ro), furnizorul va emite o factura pro-forma, urmând ca, în termen de 15 zile, utilizatorul să achite contravaloarea acesteia. În cazul prelungirii unui domeniu non .ro, furnizorul va emite o factura pro-forma cu 30 de zile înainte de data expirării dreptului de folosință a domeniului respectiv, urmând ca in acest interval de timp utilizatorul să achite contravaloarea acesteia. Dacă până la data scadentă a facturii pro-forma, utilizatorul nu a achitat contravaloarea tarifelor pentru serviciile solicitate, furnizorul nu va proceda la înregistrarea sau prelungirea valabilităţii domeniului/domeniilor solicitate. În cazul în care plata facturii pro-forma va fi recepționată după expirarea termenului de 15, respectiv 30 de zile, există posibilitatea ca înregistrarea/prelungirea domeniului să poată fi realizată doar în condițiile achitării unor taxe suplimentare impuse de registrari.

Furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru înregistrarea şi/sau prelungirea valabilităţii domeniilor solicitate după expirarea scadenţei facturilor pro-forma emise în contul serviciilor respective. În situaţia în care furnizorul acceptă să presteze serviciile după expirarea scadenţei facturilor, utilizatorul îşi asumă plata oricăror taxe suplimentare necesare, solicitate de către registrari şi suportarea tuturor costurilor impuse de aceștia.

20. Tarife pentru servicii de suport la cerere

Furnizorul va putea presta utilizatorilor, la solicitarea scrisă a acestora și acceptată de către furnizor, servicii de suport sau de administrare (orice alte servicii furnizate utilizatorilor în afara celor care privesc strict setarea conturilor de găzduire web), după cum urmează: (i) 1 oră – 30 €/oră; (ii) 2 ore – 25 €/oră; (iii) 3 ore – 20 €/oră; (iv) orice durată ce depășește 3 ore – 18 €/oră. Aceste tarife nu sunt negociabile.

21. Returnarea plăților

Returnarea către utilizatori a tarifelor (taxelor) achitate de aceștia pentru prestarea serviciului se face numai corespunzând unei luni calendaristice intregi, și doar dacă utilizatorul respectiv a solicitat în scris acest lucru furnizorului, cu cel puțin 24 de ore înaintea începerii lunii calendaristice respective. În toate situațiile, tarifele (taxele) de setup ori taxele de înregistrare a domeniilor de web NU vor fi returnate de către furnizor. Furnizorul nu va returna nici tarifele asociate licenţelor achiziţionate de furnizor în numele şi pe seama utilizatorilor, dacă acestea vor fi fost plătite de către Furnizor anterior solicitării utilizatorilor de returnare a tarifelor plătite şi neutilizate.

În cazul in care utilizatorii solicită returnarea tarifelor plătite pentru serviciile utilizate sau care ar urma sa fie utilizate, furnizorul le va returna proporțional cu serviciile prestate până în momentul solicitării, dacă este cazul. De asemenea, furnizorul va retțne și sumele necesare acoperirii comisioanelor bancare aferente tranzacțiilor.

22. Dreptul de retragere

În conformitate cu Ordonanța de urgență Nr. 34/2014 (https://anpc.ro/anpcftp/legislatie/oug_34_140616.pdf) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu excepția cazurilor menționate expres de lege, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri.

Perioada de retragere menționată mai sus expiră în termen de 14 zile de la data incheierii contractului, în cazul contractelor de prestări de servicii.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunostință de faptul ca își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist.

Consumatorul poate denunța unilateral, din orice motiv, contractele încheiate pentru serviciile de găzduire, reseller si servere dedicate în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, cu rambursarea integrală a sumei achitate. Prețul plătit de către utilizator va fi rambursat în totalitate în momentul în care o cerere va fi formulată către Romedchim International SRL.

Data încheierii contractului este data plății prețului aferent serviciilor facturate.

Pentru a se exercita dreptul de retragere trebuie ca furnizorul să fie informat cu privire la decizia acestuia de a se retrage din contract, utilizând o declarație neechivocă, sub formă de scrisoare trimisă prin serviciul poștal, fax sau e-mail (mesaj trimis la adresa sales@romedchim.com).

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficientă trimiterea comunicării privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

În cazul retragerii, furnizorul va rambursa orice sumă încasată de la utilizator, nu mai târziu de 14 zile de la data informării cu privire la decizia de retragere din contract. Rambursarea se va efectua folosind aceeași modalitate de plată ca și cea utilizată pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care atât furnizorul cât și utilizatorul au agreat o altă modalitate de plată. În cazul rambursării de acest tip (retragere) nu se vor percepe comisioane.

Nu se poate invoca/realiza dreptul la retragere după prestarea integrală a serviciilor în situația înregistrării domeniilor web și a certificatelor SSL. În aceste cazuri, consumatorul declară că a luat cunoștință de faptul că își pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Romedchim International SRL. Consumatorul este de acord cu executarea contractului începând cu data plății tarifelor/taxelor aferente. Prin urmare, în toate aceste cazuri, executarea se consideră a fi început cu acordul prealabil expres al consumatorului.

23. Daune

Utilizatorul declară că înțelege și acceptă că în orice situații în care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totală a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv și care ar putea fi achitate de către furnizor nu va putea depăși în niciun mod și în niciun caz suma totală a tarifelor (taxelor) achitate de către utilizator furnizorului.

24. Garanția de funcționare (uptime)

Garanția de funcționare (uptime) de 99,9 % se referă exclusiv la funcționarea rețelei, și NU se aplică în cazul serverelor și/sau serviciilor și aplicațiilor existente pe servere.

25. Clauze de exonerare

Furnizorul nu va fi sub nicio formă responsabil pentru perioada de nefuncționare a serverelor datorată acțiunilor utilizatorilor sau fluctuațiilor în consistența funcționării serviciilor internet.

27. Transferul conturilor/domeniilor către un alt furnizor/registrar

Transferul unui cont/domeniu către un terț furnizor/registrar este responsabilitatea exclusivă a utilizatorilor iar nu a furnizorului, iar utilizatorilor nu li se vor returna niciun fel de sume achitate ca taxe în cazul în care conturile/domeniile utilizatorului nu au fost transferate în timp util.

28. Servicii oferite utilizatorilor

Toate serviciile precum backup (salvare date, copie de rezervă) sau panou de control al contului sunt furnizate utilizatorilor prin amabilitatea furnizorului, fără ca acesta sa își fi asumat față de utilizatori vreo obligație de orice fel in acest sens. Utilizatorul declară ca a luat cunoștință de acest lucru și înțelege și acceptă că este singurul responsabil pentru efectuarea salvării datelor propriului site/cont.
Furnizorul nu este responsabil în niciun mod pentru pierderea informațiilor găzduite ca urmare a acțiunilor utilizatorului (sau a unei persoane împuternicite de acesta prin transmiterea datelor de acces la cont) sau datorită erorilor existente în aplicațiile care nu sunt asociate cu serviciul ( de ex. panoul de control nu este asociat cu serviciul și nu este pus la dispoziție de către furnizor, fiind dezvoltat și oferit de către cpanel.net).

29. Condiții de furnizare a serviciului

Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru niciun fel de consecințe rezultate din utilizarea serviciului ori a datelor și informațiilor oferite în orice mod de către contul/site-ul utilizatorului, iar utilizatorul declară că înțelege și acceptă acest lucru.

30. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului

Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciului către orice persoană fizică sau juridică, potrivit aprecierii discreționare a furnizorului și indiferent de motiv, fără a fi obligat să justifice ori să motiveze acest lucru.

31. Încetarea serviciului

Furnizorul are dreptul de a interzice de îndată, fără preaviz și fără nici o alta formalitate, accesul pe site ori accesul la serviciu al oricărui utilizator ori al oricărei persoane care încalcă în orice mod oricare dintre clauzele prezentei convenții. În acest caz, furnizorul are dreptul de a înceta imediat furnizarea serviciului către persoanele menționate. La opțiunea exclusivă a furnizorului, în cazul încălcării în orice mod a oricăreia dintre clauzele prezentei convenții, furnizorul va putea recurge la masura mai sus menționată, ori va putea adresa respectivului utilizator un avertisment, ori va putea restricționa temporar accesul utilizatorului la oricare dintre facilitățile site-ului sau serviciului.

32. Limitarea răspunderii

Utilizatorul înțelege si acceptă că serviciile contractate prin intermediul site-ului rchost.ro sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt” (as is) și “așa cum sunt disponibile”.

În cazul în care serviciile sunt inaccesibile, inoperabile sau funcționează defectuos din motive neimputabile furnizorului, încluzând dar fără a se limita la erori de sistem, avarii/erori hardware sau software (imputabile, de ex. producătorilor acestora), nefuncționarea sau funcționarea defectuoasă a echipamentelor utilizate de către furnizor sau orice fel de cauze care se află în afara controlului furnizorului, utilizatorul îl absolvă pe furnizor de orice răspundere. În toate aceste situații, furnizorul nu va răspunde pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte față de utilizator ori față de terțe părți.

33. Notificări și anunțuri

rchost.ro (Romedchim International SRL) are dreptul de a trimite utilizatorului notificări în legătură cu gestionarea relației contractuale, inclusiv referitoare la serviciile care fac obiectul contractului, privitoare la facturare și plăți, precum și avertizări de securitate cibernetică emise de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, dar fără a se limita la acestea.

34. Modificarea convenției

Furnizorul are dreptul de a modifica fără niciun fel de preaviz sau orice altă formalitate oricare dintre prevederile prezentei convenții. Orice modificare este acceptată de către utilizatori prin simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site-ul utilizatorului sau de serviciu ori prin accesarea site-ului sau contului, intervenite oricând după operarea modificării. Neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de indată accesarea site-ului sau a contului ori utilizarea în orice mod a serviciului.

35. Protecția datelor cu caracter personal stocate de către utilizatorii serviciilor de găzduire web pe serverele rchost.ro (Romedchim International SRL)

rchost.ro (Romedchim International SRL), în calitate de procesator, prelucrează în condiții de siguranță și confidențialitate, în numele utilizatorilor și exclusiv în scopul asigurării serviciilor de găzduire web, datele stocate de utilizatori pe serverele sale. Durata prelucrării este egală cu durata derularii contractului dintre rchost.ro (Romedchim International SRL) și utilizator.

Tipurile de prelucrări efectuate de către furnizor sunt: stocarea, copierea (backup) și ștergerea, atunci când, indiferent de motiv, încetează furnizarea serviciilor de găzduire web. Termenii de procesare a datelor clienților sunt prezentați în pagina referitoare la notificarea GDPR.

rchost.ro (Romedchim International SRL) nu deține informații cu privire la tipurile de date cu caracter personal și nici categoriile de persoane vizate pe care utilizatorii le colectează și/sau prelucrează în spațiul de stocare aferent conturilor acestora (și copiilor de rezervă efectuate).

Ținând cont de natura prelucrării, rchost.ro (Romedchim International SRL) oferă asistență utilizatorului, în măsura în care acest lucru este solicitat de către utilizator și este posibil, pentru îndeplinirea obligației utilizatorului de respectare a legislației în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Serverele de găzduire web sunt localizate în interiorul UE, iar datele stocate nu sunt transferate către terți, cu excepția solicitărilor instituțiilor abilitate, conform legii.